PXL LVAB- Case studies

Updating boekhoudwetgeving (LIVESTREAM)

25-03-2021
Livestream

Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit seminarie de deelnemer in staat om zijn of haar kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren. De ontwikkelingen tijdens het jaar 2020  in de wetgeving en in de rechtspraak worden geïnventariseerd en geanalyseerd.

Ook vanuit internationaal perspectief is een steeds grotere invloed te merken op de Belgische regelgeving, zodat ook mogelijke nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad aan bod komen.

Behalve de wijzigingen aan de regelgeving inzake boekhoud- en jaarrekeningenrecht wordt tijdens het seminarie ook aandacht besteed aan de nieuwe adviezen die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het afgelopen jaar op haar website heeft gepubliceerd.

 

Komt o.a. aan bod:

 • Zetelverplaatsing naar België: model van staat van activa en passiva bij immigrerende vennootschappen
 • Boekhoudkundige verwerking van de aan-/verkoop van een actief via een geblokkeerde rekening
 • Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap
 • Correctie van de jaarrekening
 • Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting
 • Schenkingen en legaten voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren
 • Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris
 • Mogelijkheid tot uitstel van de gewone algemene vergadering en van de neerlegging van de jaar- rekening (vennootschappen)
 • Mogelijkheid tot uitstel van de goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening (VZW’s, IVZW’s en stichtingen)
 • Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92)
 • (…)

 

Tot slot wordt een stand van zaken gegeven aangaande de individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht, de zogenaamde IBB’s die de Commissie voor Boekhoud- kundige Normen zal kunnen afleveren, o.a.:

 

 • Boekhoudkundig gerealiseerde meerwaarde ingevolge de inbreng van de aandelen van een dochter-vennootschap in een nieuw opgerichte vennootschap
 • Boekhoudkundige verwerking van de bestemming van een intern tot stand gebrachte octrooiportefeuille voor een Belgisch bijkantoor en de afschrijving ervan
 • Voorziening voor een huurgarantie bij de verkoop van een onverhuurd gebouw
 • Commissionair – Tussenpersoon – Omzet
 • Onontvankelijke aanvraag
 • Einde onroerende leasing - correctie van de jaarrekening

Datum en tijd

Donderdag 25 Maart 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 17 Maart 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 17 Maart 2021

Programma

Sprekers

Jan Verhoeye

Jan Verhoeye

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator